Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Vegaaniliitto » Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt

Vegaaniliitto ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vegaaniliitto ry, Veganförbundet rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toimialue on koko Suomi. 

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen toiminnan lähtökohtana on ajatus, että ihmisten ja muiden eläinten kohtelussa tulisi noudattaa samoja oikeudenmukaisuusperiaatteita ja että eläinten riisto on tästä syystä väärin. 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää veganismia, elämäntapaa, jossa vältetään kaikkia kokonaan tai osittain eläinkunnasta peräisin olevia tuotteita, sekä ylipäätään kaikkia tuotteita ja palveluita, joiden tuottaminen perustuu eläinten riistoon. 

Yhdistys on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton. Vegaaniliitto ei hyväksy toiminnassaan minkäänlaista syrjintää tai vihapuhetta, kuten seksismiä, rasismia, transfobiaa, ableismia tai seksuaaliseen suuntautumiseen kohdistuvaa syrjintää. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee tiedotus- ja valistustyötä, harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää tiedotus- ja esitelmätilaisuuksia, organisoi opintopiirejä ja panee toimeen mielenosoituksia ja kampanjoita. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi myös harjoittaa pienimuotoista veganismin mukaisten tuotteiden kauppaa. 

3 § Kieli

Yhdistyksen kieli on suomi.

4 § Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Varsinaisen, kannatus- ja perhejäsenen sekä alennetun jäsenmaksun vuotuisen suuruuden päättää syyskokous. Alennetun jäsenmaksun voivat maksaa opiskelijat, työttömät, eläkeläiset tai vähävaraiset.

Samaan perheeseen kuuluvat voivat valita perhejäsenyyden, jolloin yksi maksaa varsinaisen jäsenen jäsenmaksun ja muut perheeseen kuuluvat perhejäsenmaksun. Perhejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä.

Yhdistyksen ainaisjäseneksi katsotaan varsinainen jäsen, joka kerralla on maksanut viidentoista (15) vuosimaksun suuruisen summan.

Kevätkokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen tarkoitusta. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä  

a) jos hän on jättänyt maksamatta jäsenmaksun kahdelta vuodelta 
b) jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä 
c) jos hän ei enää täytä laissa mainittuja jäsenyyden ehtoja; 
d) jos hän ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja 

 Kohdassa a) mainitussa tapauksessa erottamisoikeus on hallituksella. Kohdissa b), c) ja d) mainituissa tapauksissa päätöksen jäsenen erottamisesta tekee yhdistyksen kokous hallituksen ehdotuksesta

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen varsinaisten jäsenten keskuudesta syyskokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu kolmesta yhdeksään (3-9) jäsentä, joista syyskokous valitsee yhden (1) hallituksen jäsenen puheenjohtajaksi. Hallituksen jäseniksi pyritään valitsemaan sellaisia henkilöitä, jotka noudattavat vegaanista elämäntapaa. 

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. 

Ehdotukset hallituksen jäseniksi on esitettävä yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen syyskokousta. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. 

Kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. 

6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin yksin tai hallituksen siihen määräämä henkilö yksin. 

7 § Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään viisi (5) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. 

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa ja syyskokous elo-marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa äänivaltaisia jäseniä ovat viisitoista (15) vuotta täyttäneet varsinaiset jäsenet, ainaisjäsenet sekä perhejäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa vähintään kaksi (2) kuukautta ennen vuosikokousta. Myös kunniajäsenillä on äänioikeus. Kannattajajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus mutta ei äänivaltaa. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni. Asiat ratkaistaan avoimella äänestyksellä ellei joku vaadi suljettua äänestystä.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin ole määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 § Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen lehdessä tai jossakin yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

10 § Vuosikokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. kokouksen avaus; 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa; 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys; 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto; 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä; 
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus;
6. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja;
7. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö;
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

11 § Yhdistyksen purkaminen ja sääntömuutokset

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.